- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
เดินสายโทรศัพท์
ประเภทงาน:
ระบบโทรศัพท์ VOIP
รายละเอียด:
ขอความอนุเคราะเดินสายโทรศัพท์สายใน กองพัฒานักศึกษา ของหน้วยงาน จำนวน3 ห้อง ได้แก่ ห้องงานบริหารทั่วไป,ห้องทุนการศึกษาและห้องงานส่งเสริมและพัฒนากีฬา ให้ใหม่เนื่องจากมีการย้ายห้องปฏิบัติงาน
สถานที่:
กองพัฒนานักศึกษา ชั้น 2
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
0805120520
ผู้แจ้ง:
นางสาววิราวรรณ โคยามา
ตำแหน่ง:
พนักงานประจำตามสัญญา
หน่วยงาน:
กองพัฒนานักศึกษา
วันที่:
21/10/2564 15:01:50
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
นายชนิศวรา ชูสนิท
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 04/08/2565 13:31:28
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ idt@psru.ac.th