- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
ลงโปรแกรมคอมใหม่ค่ะ
ประเภทงาน:
เครื่องคอมพิวเตอร์
รายละเอียด:
ลงโปรแกรมใหม่ค่ะ
สถานที่:
ห้องทำงานหน้าห้อง ผอ.กองกลาง
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
8800
ผู้แจ้ง:
นางสาวลภัสรดา ซ่อนกลิ่น
ตำแหน่ง:
พนักงานประจำตามสัญญา
หน่วยงาน:
งานเลขานุการ
วันที่:
19/10/2564 10:48:39
บันทึกการดำเนินการ:
คืนเครื่องคอมเเล้ว 26 ตุลาคม 2564
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
นายไพศาล เรืองนภาเพ็ญ
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 27/10/2564 15:51:56
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ idt@psru.ac.th