- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
โทรศัพท์สายในโทรไม่ได้
ประเภทงาน:
งานบริการ
รายละเอียด:
โทรศัพท์สายในหมายเลข 7115 ใช้ไม่ได้
สถานที่:
หอสมุดชั้น 2 บริการยืม-คืน
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
7115/055267225
ผู้แจ้ง:
นางสาวรัตนพา พลาพล
ตำแหน่ง:
พนักงานประจำตามสัญญา
หน่วยงาน:
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
วันที่:
15/10/2564 10:33:04
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
นายชนิศวรา ชูสนิท
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 07/08/2565 12:01:59
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ idt@psru.ac.th