- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
สัญญาณอินเตอร์เน็ตและโทรศัพท์ภายใน
ประเภทงาน:
ระบบเครือข่าย
รายละเอียด:
ติดตั้งสายสัญญาณอินเอตร์เน็ตและโทรศัพท์
สถานที่:
ห้องพยาบาล กองพัฒนานักศึกษา
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
9801
ผู้แจ้ง:
นายปองภพ ด้วงน้อย
ตำแหน่ง:
พนักงานมหาวิทยาลัย
หน่วยงาน:
กองพัฒนานักศึกษา
วันที่:
14/10/2564 10:36:53
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
นายเชษฐลักษณ์ กลิ่นมาลี และ นายชนิศวรา ชูสนิท
ผลการดำเนินงาน:
กำลังดำเนินการ เมื่อวันที่ 15/10/2564 09:15:12
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ idt@psru.ac.th