- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
เดินสายอินเตอร์​เน็ต​
ประเภทงาน:
ระบบเครือข่าย
รายละเอียด:
เดินระบบสายอินเตอร์​เน็ต​ ห้องงานส่งเสริม​และพัฒ​นา​กีฬา​ชั้น​2​ กอง​พัฒนา​นักศึกษา​
สถานที่:
งานส่งเสริม​และพัฒ​นากีฬา​ ชั้น2​ กองพัฒนา​นักศึกษา​
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
0826155497
ผู้แจ้ง:
นางสาวมัณทนา เป็งยาวงศ์
ตำแหน่ง:
พนักงานประจำตามสัญญา
หน่วยงาน:
วิทยาลัยการพยาบาล
วันที่:
12/10/2564 15:04:42
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
นายเชษฐลักษณ์ กลิ่นมาลี และ นายไพศาล เรืองนภาเพ็ญ
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 25/10/2564 09:01:53
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ idt@psru.ac.th