- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
เครื่องปริ้นท์ ปริ้นท์ไม่ออก
ประเภทงาน:
งานธุรการ
รายละเอียด:
เครื่องปริ้นท์ ปริ้นท์ไม่ออก
สถานที่:
ห้อง ผช. ปฏิพันธ์ อาคารทีปวิชญ์ ชั้น 3
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
0846141147
ผู้แจ้ง:
นางสาวนภธิอร อุดมพงศ์
ตำแหน่ง:
พนักงานมหาวิทยาลัย
หน่วยงาน:
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
วันที่:
28/09/2564 14:34:23
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
นายไพศาล เรืองนภาเพ็ญ
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 28/09/2564 14:48:46
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ idt@psru.ac.th