- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
สัญญาณเน็ต
ประเภทงาน:
ระบบเครือข่าย
รายละเอียด:
สัญญาณเน็ตหลุดบ่อย ต้องคอยกรอก password ใหม่อยู่เรื่อยๆ และตัวกระจายสัญญาณเน็ตในห้องพักไม่มีสัญญาณเน็ต
สถานที่:
แฟลตทะเลแก้ว
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
083-9513915
ผู้แจ้ง:
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุดารัตน์ สุตพันธ์
ตำแหน่ง:
ข้าราชการ
หน่วยงาน:
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
วันที่:
23/09/2564 18:25:13
บันทึกการดำเนินการ:
ตรวจสอบระบบเครือข่ายหลักแล้วสัญญานปกติ สาหตุเนื่องจากอุปรกรณ์ในห้องัพกซึ่งเป็นอุปกรณ์ส่วนตัว
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
นายเชษฐลักษณ์ กลิ่นมาลี
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 06/01/2565 11:25:37
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ idt@psru.ac.th