- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
wifi ห้องราชาวดีไม่สามารถใช้งานได้
ประเภทงาน:
ระบบเครือข่าย
รายละเอียด:
ขึ้น Limitconnecttion
สถานที่:
ห้องประชุมราชาวดี
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
086-9372593
ผู้แจ้ง:
นายสุชิน เขียวเนตร
ตำแหน่ง:
พนักงานราชการ
หน่วยงาน:
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
วันที่:
27/08/2551 10:05:32
บันทึกการดำเนินการ:
ดำเนินการแล้ว
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
นายไพศาล เรืองนภาเพ็ญ
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 31/08/2551 10:32:31
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ itc@psru.ac.th