- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
อินเทอร์เน็ตใช้งานไม่ได้
ประเภทงาน:
งานธุรการ
รายละเอียด:
อินเทอร์เน็ตใช้งานไม่ได้มา 3 วันแล้วค่ะ แล้วก้อเวลาใช้งานได้ก็จะเป็นช่วงเวลา 07.30 - 09.30 น. หลังจากนั้นก็จะใช้ไม่ได้
สถานที่:
ห้องพยาบาล
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
9801
ผู้แจ้ง:
น.ส.ขนิษฐา อิ่มสุวรรณ
ตำแหน่ง:
พนักงานชั่วคราว
หน่วยงาน:
กองพัฒนานักศึกษา
วันที่:
14/09/2552 09:09:28
บันทึกการดำเนินการ:
เน็ตไม่สามารถเล่นได้บ้างช่วง แจ้งระบบเครือข่ายแล้ว
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
ปณิธาร บัวเผื่อน
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 15/09/2552 10:39:23
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ idt@psru.ac.th