- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
พิมพ์เช็คเบิกจ่ายไม่ได้
ประเภทงาน:
เครื่องคอมพิวเตอร์
รายละเอียด:
พิมพ์เช็คเบิกจ่ายไม่ได้ ต้องการลง Microsoft Word 2010 ค่ะ
สถานที่:
กองคลัง ห้องงานบัญชี (เครื่องนางสาวสุนิสา รุ่งเรือง)
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
9179
ผู้แจ้ง:
นางสาวสุนิสา รุ่งเรือง
ตำแหน่ง:
พนักงานประจำตามสัญญา
หน่วยงาน:
โครงการจัดตั้งกองคลัง
วันที่:
13/07/2564 10:49:55
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
นายปณิธาร บัวเผื่อน
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 13/07/2564 15:28:17
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ idt@psru.ac.th