- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
อินเตอร์เน็ตใช้งานไม่ได้ เครื่องพิมพ์ไม่ขึ้น
ประเภทงาน:
เครื่องคอมพิวเตอร์
รายละเอียด:
อินเตอร์เน็ตใช้งานไม่ได้ เครื่องพิมพ์ไม่ขึ้น
สถานที่:
ห้องงานบัญชี กองคลัง (เครื่องนางสาวสุนิสา รุ่งเรือง)
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
9117
ผู้แจ้ง:
นางสาวสุนิสา รุ่งเรือง
ตำแหน่ง:
พนักงานประจำตามสัญญา
หน่วยงาน:
โครงการจัดตั้งกองคลัง
วันที่:
09/07/2564 09:23:11
บันทึกการดำเนินการ:
ติดไว้รัส Sararity brontonk สแกนด้วยMalware แก้ได้
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
นายปณิธาร บัวเผื่อน
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 09/07/2564 17:48:32
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ idt@psru.ac.th