- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
อินเตอร์เน็ตที่ทำงานเข้าไม่ได้ 1 เครื่อง
ประเภทงาน:
ระบบเครือข่าย
รายละเอียด:
ใช้งานเน็ตไม่ได้
สถานที่:
ศูนย์หนังสือทะเลแก้วฯ มรพส.
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
087-1975467
ผู้แจ้ง:
นางสาวณัฐิญาภรณ์ นักรำ
ตำแหน่ง:
พนักงานชั่วคราว
หน่วยงาน:
ศูนย์หนังสือเครือข่ายศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทย
วันที่:
14/09/2552 09:07:50
บันทึกการดำเนินการ:
ใช้ได้แล้ว
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
ปณิธาร บัวเผื่อน
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 15/09/2552 10:36:25
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ idt@psru.ac.th