- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
สัญญาณอินเตอร์เน็ต
ประเภทงาน:
งานบริการ
รายละเอียด:
ใช้อินเตอร์เน็ตไม่ได้ เครื่องคอมพิวเตอร์บริการรับชำระเงินหน้าเคาน์เตอร์ จำนวน 2 เครื่อง (แอนนี่)
สถานที่:
ห้องบัญชี อาคารทีปวิชญ์
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
9117
ผู้แจ้ง:
นางสาวสุวพัชร ศรีอุดม
ตำแหน่ง:
พนักงานราชการ
หน่วยงาน:
งานพัสดุ
วันที่:
07/07/2564 09:55:36
บันทึกการดำเนินการ:
วันที่ 7 เข้าตรวจสอบแล้ว วันที่ 8 ก.ค.64 จะเข้าไปดำเนินการแก้ไขเรียบร้อยเเล้ว
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
นายเชษฐลักษณ์ กลิ่นมาลี
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 12/07/2564 12:09:02
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ idt@psru.ac.th