- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
อินเทอร์เน็ตช้า
ประเภทงาน:
ระบบเครือข่าย
รายละเอียด:
อินเทอร์เน็ตช้าบางเว็บไซต์ที่เป็นโดเมนของมหาลัย แต่เข้าเว็บไซต์อื่นปกติ
สถานที่:
IT409
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
0991826493
ผู้แจ้ง:
นางสาวภาวินี อินทร์ทอง
ตำแหน่ง:
พนักงานประจำตามสัญญา
หน่วยงาน:
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วันที่:
30/06/2564 09:12:10
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
นายเชษฐลักษณ์ กลิ่นมาลี
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 21/09/2564 20:53:39
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ idt@psru.ac.th