- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
โปรแกรม Office มีปัญหา
ประเภทงาน:
งานธุรการ
รายละเอียด:
โปรแกรม Office มีปัญหา
สถานที่:
งานสภามหาวิทยาลัย
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
0821652983
ผู้แจ้ง:
นางสาวนภัสกร ละลอกแก้ว
ตำแหน่ง:
พนักงานประจำตามสัญญา
หน่วยงาน:
ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ
วันที่:
23/06/2564 16:31:24
บันทึกการดำเนินการ:
ผู้ใช้ได้คอมมาใหม่ทำให้ติดขัดบ้าง และอาจเกิดขึ้นอีกด้วยข้อจำกัดกำหนดการรับประกันจากร้านทำให้การแก้ไขทำได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
นายปณิธาร บัวเผื่อน
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 25/06/2564 10:01:25
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ itc@psru.ac.th