- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
เครื่องปริ้นสั่งปริ้นไม่ได้
ประเภทงาน:
ระบบเครือข่าย
รายละเอียด:
เครื่องปริ้น สั่งปริ้นไม่ได้ เนื่องจากเครื่องปริ้นใช้สายแลน และกระจาย wifi ในการสั่งปริ้น
สถานที่:
ห้องงานอาคารสถานที่และบริการ (ฝั่งห้อง กบศ.เก่า)
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
9181
ผู้แจ้ง:
นางสาวรุจิรา พุ่มเมือง
ตำแหน่ง:
พนักงานประจำตามสัญญา
หน่วยงาน:
งานอาคารสถานที่และบริการ
วันที่:
21/06/2564 09:25:44
บันทึกการดำเนินการ:
เพิ่มบล็อกแลนใหม่
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
นายปณิธาร บัวเผื่อน
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 21/06/2564 11:12:10
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ itc@psru.ac.th