- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
update windows แล้วเครื่องประมวลผลช้าเปิดไฟล์งานไม่ได้
ประเภทงาน:
งานบริการ
รายละเอียด:
เครื่องประมวลผลช้าเปิดไฟล์งานไม่ได้ (เครื่องน้องต่าย)
สถานที่:
ห้องการเงิน
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
9125
ผู้แจ้ง:
นางสาวสุวพัชร ศรีอุดม
ตำแหน่ง:
พนักงานราชการ
หน่วยงาน:
งานพัสดุ
วันที่:
17/06/2564 10:48:35
บันทึกการดำเนินการ:
ซ่อมฮาร์ดดิส
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
นายปณิธาร บัวเผื่อน
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 21/06/2564 11:11:22
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ itc@psru.ac.th