- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
เครื่องปริ้นเตอร์มีปํญหา
ประเภทงาน:
งานธุรการ
รายละเอียด:
เวลาปริ้นงานไม่ตรงกับหน้าจอแสดงผล
สถานที่:
งานตรวจสอบภาย
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
9212
ผู้แจ้ง:
นางพจนีย์ รุ่งเรือง
ตำแหน่ง:
พนักงานประจำตามสัญญา
หน่วยงาน:
งานตรวจสอบภายใน
วันที่:
16/06/2564 15:44:59
บันทึกการดำเนินการ:
การตั้งค่าเครื่องพิมพ์ไม่เป็นไปตามที่ต้องการ ควรตรวจสอบทุกครั้งที่สั่งพิมพ์งาน
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
ปณิธาร บัวเผื่อน
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 18/06/2564 08:46:21
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ itc@psru.ac.th