- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
ไม่มีสัญญาณอินเตอร์เน็ต
ประเภทงาน:
ระบบเครือข่าย
รายละเอียด:
คอมพิวเตอร์ที่โรงน้ำดื่มใช้งานอินเตอร์เน็ตเพื่อส่ง-รับข้อมูลไม่ได้
สถานที่:
โรงน้ำดื่มทะเลแก้ว
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
080-3932391
ผู้แจ้ง:
นางสาวลภัสรดา ซ่อนกลิ่น
ตำแหน่ง:
พนักงานประจำตามสัญญา
หน่วยงาน:
งานเลขานุการ
วันที่:
07/06/2564 15:44:55
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
นายเชษฐลักษณ์ กลิ่นมาลี
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 08/06/2564 09:14:07
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ itc@psru.ac.th