- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
ห้องสมุดโรงเรียนสาธิตฯ
ประเภทงาน:
ระบบเครือข่าย
รายละเอียด:
ใช้อินเตอเน็ตไม่ได้
สถานที่:
ห้องสมุดโรงเรียนสาธิต
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
0-5525-8008
ผู้แจ้ง:
นางฉลอม พรมอ่วม
ตำแหน่ง:
พนักงานราชการ
หน่วยงาน:
โรงเรียนสาธิต
วันที่:
25/08/2551 10:00:24
บันทึกการดำเนินการ:
มีการ setup ip ผิด มีบางเครื่องใส่ proxy 202.29.80.11 เครื่อง ที่ 4 และเครื่องที่ 7 ติดไวรัส worm โดนห้ามให้ให้ออกเนต แก้ไขโดยให้เจ้าหน้าที่ร้านคอมพิวเตอร์ ผู้ดูแลมาทำการลงโปรแกรมเครื่องที่ติดไวรัสใหม่ และแก้ใข ip ให้ถูกต้องแล้ว
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
นายสุชิน เขียวเนตร
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 25/08/2551 10:57:51
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ itc@psru.ac.th