- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
เครื่องปริ้นเตอร์มีสถานะ Eror
ประเภทงาน:
เครื่องคอมพิวเตอร์
รายละเอียด:
เครื่องปริ้นเตอร์มีสถานะ Eror ปริ้นงานไม่ได้
สถานที่:
ห้องงานธุรการและสารบรรณ
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
9140
ผู้แจ้ง:
นายเกรียงไกร โรยกลิ่น
ตำแหน่ง:
พนักงานประจำตามสัญญา
หน่วยงาน:
กองกลาง
วันที่:
20/04/2564 09:27:15
บันทึกการดำเนินการ:
แทนคุณไพศาล เรืองนภาเพ็ญ
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
นายชนิศวรา ชูสนิท
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 28/04/2564 13:04:47
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ idt@psru.ac.th