- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
ระบบอินเตอร์เน็ต ไม่สามารถใช้งานได้
ประเภทงาน:
ระบบเครือข่าย
รายละเอียด:
ระบบอินเตอร์เน็ต ใช้งานไม่ได้ (ประสานพี่แจ็คค่ะ)
สถานที่:
ห้องสำนักงานผลิตน้ำดื่มทะเลแก้ว โรงประปา
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
0841521252
ผู้แจ้ง:
นางสาวอิสราภรณ์ ใบวุฒิ
ตำแหน่ง:
พนักงานประจำตามสัญญา
หน่วยงาน:
กองกลาง
วันที่:
19/04/2564 15:08:10
บันทึกการดำเนินการ:
สายfiber tot โดนรถเหยียบสาย
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
นายเชษฐลักษณ์ กลิ่นมาลี
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 30/04/2564 12:36:24
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ idt@psru.ac.th