- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
ไม่สามารถเปิดคอมพิวเตอร์ได้
ประเภทงาน:
เครื่องคอมพิวเตอร์
รายละเอียด:
หลังจากเปิดเครื่อง หน้าจอขึ้นข้อความว่าเกิดความล้มเหลวในการบูตดิสก์
สถานที่:
ห้องทุนการศึกษา กองพัฒนานักศึกษา ชั้น 2
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
9602
ผู้แจ้ง:
นางสาวภาวิณี สงวนรัตน์
ตำแหน่ง:
พนักงานมหาวิทยาลัย
หน่วยงาน:
กองพัฒนานักศึกษา
วันที่:
17/04/2564 10:41:44
บันทึกการดำเนินการ:
ตรวจเช็คHD แล้ว เสีย ต้องรอสั่งมาเปลี่ยนจึงจะเข้าดำเนินการอีกครั้ง
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
นายไพศาล เรืองนภาเพ็ญ
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 28/04/2564 10:45:08
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ idt@psru.ac.th