- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
คอมเปิดไม่ติดค่ะ
ประเภทงาน:
เครื่องคอมพิวเตอร์
รายละเอียด:
คอมเปิดไม่ติดค่ะ
สถานที่:
งานบริหารทั่วไป กองกลาง สนอ.
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
9183
ผู้แจ้ง:
นางสาวลภัสรดา ซ่อนกลิ่น
ตำแหน่ง:
พนักงานประจำตามสัญญา
หน่วยงาน:
งานเลขานุการ
วันที่:
07/04/2564 09:56:14
บันทึกการดำเนินการ:
ตรวจเช็กทำความสะอาดเมนบอร์ดและแรม
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
นายไพศาล เรืองนภาเพ็ญ
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 07/04/2564 10:35:29
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ idt@psru.ac.th