- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
โทรศัพท์สายใน ประจำหอพักทะเลแก้วนิเวศ 2 ใช้งานไม่ได้คะ โทรเข้าและก็รับสายไม่ได้คะ
ประเภทงาน:
ระบบโทรศัพท์ VOIP
รายละเอียด:
โทรเข้า-โทรออกไม่ได้คะ
สถานที่:
หอพักทะเลแก้วนิเวศ 2
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
055267005
ผู้แจ้ง:
นางหนึ่งฤทัย หัวสี
ตำแหน่ง:
พนักงานประจำตามสัญญา
หน่วยงาน:
กองพัฒนานักศึกษา
วันที่:
05/04/2564 11:59:35
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
นายชนิศวรา ชูสนิท
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 12/05/2564 14:58:01
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ idt@psru.ac.th