- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
สัญญาณอินเตอรื์เน็ตใช้งานไม่ได้
ประเภทงาน:
ระบบเครือข่าย
รายละเอียด:
สัญญาณอินเตอร์เน็ตเกิดปัญหาไม่สามารถใช้งานได้ค่ะ
สถานที่:
งานสภามหาวิทยาลัย ชั้น 2 อาคารทีปวิชญ์
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
(+66) 971596598
ผู้แจ้ง:
นางสาวนุชจรี สีขุ่ย
ตำแหน่ง:
พนักงานประจำ
หน่วยงาน:
งานประชุมและพิธีการ
วันที่:
29/03/2564 09:06:03
บันทึกการดำเนินการ:
ต่อสายแลนอินเทอร์เน็ตใหม่
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
นายเชษฐลักษณ์ กลิ่นมาลี
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 31/03/2564 10:24:23
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ idt@psru.ac.th