- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
โทรศัพท์สายในใช้ไม่ได้
ประเภทงาน:
ระบบโทรศัพท์ VOIP
รายละเอียด:
โทรศัพท์สายในห้องสำนักงานโทรเข้าไม่ได้ หอพักที่ 1 และ 2 ใช้โทรศัพท์สายในไม่ได้ โทรเข้าโทรออกไม่ได้ค่ะ ขอความอนุเคราะห์เพราะว่าเป็นงานบริการที่จำเป็นต้องใช้โทรศัพท์ในการติดต่อสื่อสารทุกวัน
สถานที่:
หอพักนักศึกษา
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
055267005
ผู้แจ้ง:
นางสาวสาวิตรี ดีธงทอง
ตำแหน่ง:
พนักงานประจำ
หน่วยงาน:
หอพักนักศึกษา
วันที่:
18/03/2564 09:59:16
บันทึกการดำเนินการ:
หอพักนิเวศ 1 อุปกรณ์สัญญาณโทรศัพท์ชำรุดเนื่องจากกระแสไฟไม่นิ่งดำเนินการเปลี่ยนอุปกรณ์ใหม่ หอพักนิเวศ 2 หัวเครื่องโทรศัพท์ปิดกระดิ่งไว้ทำให้โทรเข้ามาไม่ได้ยินเสียงกระดิ่งทำการเปิด
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
นายชนิศวรา ชูสนิท
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 22/03/2564 13:53:51
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ idt@psru.ac.th