- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
ไม่มีสัญญาณอินเตอร์เน็ต
ประเภทงาน:
งานธุรการ
รายละเอียด:
เครื่องคอมพิวเตอร์ ไม่มีสัญญาณอินเตอร์เน็ต
สถานที่:
ห้อง PSRU Shop อาคารทีปวิชญ์ ชั้น 1
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
9194
ผู้แจ้ง:
นางพิมลพรรณ โพธิ์แก้ว
ตำแหน่ง:
พนักงานประจำตามสัญญา
หน่วยงาน:
ศูนย์หนังสือเครือข่ายศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วันที่:
09/03/2564 12:50:21
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
นายไพศาล เรืองนภาเพ็ญ
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 09/03/2564 15:31:01
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ idt@psru.ac.th