- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
โทรศัพท์สายนอกใช้งานไม่ได้
ประเภทงาน:
ระบบโทรศัพท์ VOIP
รายละเอียด:
โทรศัพท์สายนอกใช้งานไม่ได้ หมายเลข 055267038 ติดต่อเจ้าหน้าที่ TOT ให้มาดำเนินการแล้ว จนท. TOT ให้แจ้งศูนย์ไอทีมาดำเนินการต่อ
สถานที่:
อาคารศรีพิบูล
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
7225,7211-7216
ผู้แจ้ง:
นายสามารถ เน่าบู่
ตำแหน่ง:
พนักงานประจำตามสัญญา
หน่วยงาน:
สถาบันวิจัยและพัฒนา
วันที่:
05/03/2564 16:31:54
บันทึกการดำเนินการ:
ดำเนินการเชื่อมต่อสายสัญญาณภายในอาคารเข้ากับอุปกรณ์ของ TOT
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
นายชนิศวรา ชูสนิท
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 22/03/2564 13:55:16
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ idt@psru.ac.th