- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
เปลี่ยน ตำแหน่ง อธิการบดี ในระบบ
ประเภทงาน:
ระบบ iPassport
รายละเอียด:
เปลี่ยนแปลง ตำแหน่ง อธิการบดี ในระบบ PSRU E-document
สถานที่:
ระบบ imis
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
0992125699
ผู้แจ้ง:
นายสาธิต มณีโชติ
ตำแหน่ง:
พนักงานประจำตามสัญญา
หน่วยงาน:
กองกลาง
วันที่:
03/03/2564 12:37:53
บันทึกการดำเนินการ:
แก้ไขแล้ว
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
นางสาวจรรยา ยานะโส
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 09/03/2564 15:49:32
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ idt@psru.ac.th