- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
ระบบอินเตอร์เน็ตติดๆ ดับๆ
ประเภทงาน:
ระบบเครือข่าย
รายละเอียด:
ระบบอินเตอร์เน็ตติดๆ ดับๆ ค่ะ
สถานที่:
โครงการจัดตั้งกองมาตรฐานวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
8722
ผู้แจ้ง:
นางสาวลัดดา ปิ่นสกุล
ตำแหน่ง:
พนักงานมหาวิทยาลัย
หน่วยงาน:
โครงการจัดตั้งสถาบันนานาชาติ
วันที่:
24/02/2564 12:17:11
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
นักศึกษาฝึกงาน เปลี่ยนสายแลนใช้งานได้ปกติแล้ว
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 25/02/2564 13:28:46
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ idt@psru.ac.th