- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
โทรศัพท์ ไม่สามารถใช่ได้
ประเภทงาน:
งานบริการ
รายละเอียด:
โทรศัพท์สายนอก หมายเลข 055-267101 055-267050 ไม่สามารถใช้งานโทรเข้า โทรออกได้ค่ะ
สถานที่:
กองบริการการศึกษา อาคารพิบูลวิชญ์
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
0873112820
ผู้แจ้ง:
นางสาวสาวิตรี กิมิพันธ์
ตำแหน่ง:
พนักงานประจำตามสัญญา
หน่วยงาน:
กองบริการการศึกษา
วันที่:
23/02/2564 13:07:46
บันทึกการดำเนินการ:
แจ้งเจ้าหน้าที่ กบศ. นำกุญแจเปิดห้องตรวจเช็คพบว่าสวิทซ์ของตู้ระบบไฟที่เชื่อมต่อกับอุปกรณ์อยู่ในสถานะปิด เจ้าหน้าที่ กบศ. ทำการเปิดสวิทซ์ใช้งานได้ปกติ (เนื่องจากห้องมีระบบ CCTV อยู่จึงต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ กบศ.เพือทำการเปิดห้อง)
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
นายชนิศวรา ชูสนิท
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 23/02/2564 14:43:15
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ idt@psru.ac.th