- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
เครื่องปริ้นสี laserjet cp1025 เชื่อมต่อไม่ได้
ประเภทงาน:
เครื่องคอมพิวเตอร์
รายละเอียด:
เครื่องปริ้นสี laserjet cp1025 เชื่อมต่อไม่ได้
สถานที่:
สำนักงานทะเลแก้วนิเวศ
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
0956281495
ผู้แจ้ง:
นางสาวปาลิตา คุ้มจุ้ย
ตำแหน่ง:
พนักงานมหาวิทยาลัย
หน่วยงาน:
โครงการจัดตั้งกองจัดการทรัพย์สินและสวัสดิการ
วันที่:
27/01/2564 10:40:02
บันทึกการดำเนินการ:
ดำเนินการเรียบร้อยแล้วค่ะ เมื่อวันที่ 27 มการาคม 2564
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
นายไพศาล เรืองนภาเพ็ญ
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 29/01/2564 10:13:05
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ idt@psru.ac.th