- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
โทรศัพท์ ภายใน ไม่สามารถใช้งานได้ ขึ้น No service
ประเภทงาน:
ระบบโทรศัพท์ VOIP
รายละเอียด:
ระบบโทรศัพท์ ภายใน อาคารพิบูลวิชญ์ ไม่สามารถใช้งานได้ ขึ้น No Service ค่ะ
สถานที่:
กองบริการการศึกษา อาคารพิบูลวิชญ์
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
0873112820
ผู้แจ้ง:
นางสาวสาวิตรี กิมิพันธ์
ตำแหน่ง:
พนักงานประจำตามสัญญา
หน่วยงาน:
กองบริการการศึกษา
วันที่:
25/01/2564 08:49:01
บันทึกการดำเนินการ:
คาดการณ์น่าจะเป็นที่เซิร์ฟเวอร์ โทรศัพท์มีปัญหา ตอนนี้ใช้งานได้ปกติเเล้ว
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
นายสุชิน เขียวเนตร
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 25/01/2564 09:34:04
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ idt@psru.ac.th