- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
จอคอมพิวเตอร์เปิดไม่ติด
ประเภทงาน:
งานธุรการ
รายละเอียด:
จอเปิดไม่ติด เวลาเปิดเครื่อง จอขึ้นเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็ค้าง
สถานที่:
สโตพี่สุมิตร งานอาคารสถานที่และบริการ
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
0896402645
ผู้แจ้ง:
นางสาวนันทนา ด่อนแผ้ว
ตำแหน่ง:
พนักงานประจำตามสัญญา
หน่วยงาน:
สำนักงานอธิการบดี
วันที่:
13/01/2564 10:13:24
บันทึกการดำเนินการ:
ให้หน่วยงานสั่งซื้ออะไหล่มาเปลี่ยน
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
นายไพศาล เรืองนภาเพ็ญ
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 18/01/2564 14:55:27
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ idt@psru.ac.th