- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
เบอร์โทรศัพท์ภายในห้องรองคณบดี (ควท.) ใช้งานไม่ได้
ประเภทงาน:
ระบบโทรศัพท์ VOIP
รายละเอียด:
เบอร์โทรศัพท์ภายในห้องรองคณบดี (ควท.) ใช้งาน ไม่ได้
สถานที่:
ห้องฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
0649949354
ผู้แจ้ง:
นางสาวสุกัญญา สมุทรเขตร์
ตำแหน่ง:
พนักงานประจำตามสัญญา
หน่วยงาน:
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วันที่:
11/01/2564 15:56:47
บันทึกการดำเนินการ:
เช็คอุปกรณ์ใช้งานได้ปกติ ตรวจเช็คคู่สายชำรุดดำเนินการเดินสายสัญญาณใหม่
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
นายชนิศวรา ชูสนิท
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 08/02/2564 08:30:21
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ idt@psru.ac.th