- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
โทรศัพท์สายในมีปัญหา
ประเภทงาน:
ระบบโทรศัพท์ VOIP
รายละเอียด:
โทรศัพท์สายนอก / โทรออกและรับสายไม่ได้ โทรศัพท์สายใน รับสายแล้วตัดเอง
สถานที่:
ห้องงานบริหารทั่วไป กองพัฒนานักศึกษา
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
0805120520
ผู้แจ้ง:
นางสาววิราวรรณ โคยามา
ตำแหน่ง:
พนักงานประจำตามสัญญา
หน่วยงาน:
กองพัฒนานักศึกษา
วันที่:
04/01/2564 16:09:45
บันทึกการดำเนินการ:
เบอร์โทรภายนอก 055-267056 เบอร์ภายใน 9605 ** 7/1/64 เบอร์ 9605 ใช้งานได้แล้ว
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
นายชนิศวรา ชูสนิท
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 30/01/2564 15:58:10
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ idt@psru.ac.th