- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
โทรศัพท์ใช่ไม่ได้ สายขาด
ประเภทงาน:
ระบบโทรศัพท์ VOIP
รายละเอียด:
สายที่ติดกับตัวเครื่องขาด ทำให้ใช้งานโทรเข้า - ออก ไม่ได้คะ
สถานที่:
กองบริหารงานบุคคล
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
9226 / 9223
ผู้แจ้ง:
นางสาวแก้วกาญจน์ แก้วดิษฐ์
ตำแหน่ง:
พนักงานมหาวิทยาลัย
หน่วยงาน:
กองบริหารงานบุคคล
วันที่:
23/12/2563 10:50:04
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
นายชนิศวรา ชูสนิท
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 11/01/2564 13:59:06
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ itc@psru.ac.th