- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
ไฟล์ดาวน์โหลด Excell และWord ไม่สามารถเปิดใช้งานได้
ประเภทงาน:
งานธุรการ
รายละเอียด:
ไฟล์ดาวน์โหลด Excell และWord ไม่สามารถเปิดใช้งานได้
สถานที่:
เครื่องสุนิสา กองคลัง
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
0805170157
ผู้แจ้ง:
นางสาวสุนิสา รุ่งเรือง
ตำแหน่ง:
พนักงานประจำตามสัญญา
หน่วยงาน:
โครงการจัดตั้งกองคลัง
วันที่:
22/12/2563 15:50:48
บันทึกการดำเนินการ:
แก้การป้องกันเอกสารให้เปิดจากระบบ MISได้
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
นายปณิธาร บัวเผื่อน
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 23/12/2563 10:10:51
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ itc@psru.ac.th