- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
เปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ไม่ติด
ประเภทงาน:
เครื่องคอมพิวเตอร์
รายละเอียด:
เคริ่องคอมพิวเตอร์เปิดไม่ติด
สถานที่:
งานบัญชีกองคลัง (เครื่องพี่หญิง)
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
9119
ผู้แจ้ง:
นางสาววนัสนันท์ อ่อนนิ่ม
ตำแหน่ง:
พนักงานมหาวิทยาลัย
หน่วยงาน:
งานพัสดุ
วันที่:
21/12/2563 09:04:29
บันทึกการดำเนินการ:
เครื่องสำรองไฟน่าจะเสีย ต่อตรงแล้วสามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ได้ปกติ
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
นายปณิธาร บัวเผื่อน,นักศึกษาฝึกงาน
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 21/12/2563 10:10:38
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ itc@psru.ac.th