- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
ไฟล์ Excell ไม่สามารถใช้งานได้
ประเภทงาน:
งานบริการ
รายละเอียด:
ไฟล์ Excell ไม่สามารถใช้งานได้
สถานที่:
เครื่องสุนิสา กองคลัง
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
9123
ผู้แจ้ง:
นางสาวสุนิสา รุ่งเรือง
ตำแหน่ง:
พนักงานประจำตามสัญญา
หน่วยงาน:
โครงการจัดตั้งกองคลัง
วันที่:
17/12/2563 11:28:36
บันทึกการดำเนินการ:
คีย์มหาลัยหมดอายุ ต่ออายุใหม่
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
นายปณิธาร บัวเผื่อน
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 17/12/2563 15:38:12
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ itc@psru.ac.th