- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
ไม่สามารถสั่งพิมพ์งานไปยังเครื่องปริ้นได้
ประเภทงาน:
ระบบเครือข่าย
รายละเอียด:
เนื่องจากย้ายทำงานมาห้องใหม่ จึงทำให้สั่งปริ้นงานในแต่ละโต๊ะทำงานไปยังเครื่องพิมพ์หลักไม่ได้
สถานที่:
ห้องทำงานหน่วยออกแบบและวางผัง
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
9260
ผู้แจ้ง:
นายเสฏฐวุฒิ พุ่มเรือง
ตำแหน่ง:
พนักงานมหาวิทยาลัย
หน่วยงาน:
สำนักงานอธิการบดี
วันที่:
09/12/2563 09:32:26
บันทึกการดำเนินการ:
แชร์ปริ้นเตอร์ใหม่ ใช้งานได้ปกติ
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
นายไพศาล เรืองนภาเพ็ญ
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 15/12/2563 11:16:23
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ itc@psru.ac.th