- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
คอมเปิดไม่ติดค่ะ
ประเภทงาน:
เครื่องคอมพิวเตอร์
รายละเอียด:
เปิดติดๆ ดับๆ ค่ะ บางวันก็เปิดไม่ติด
สถานที่:
งานบริหารทั่วไป กองกลาง สนอ.
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
9183
ผู้แจ้ง:
นางสาวลภัสรดา ซ่อนกลิ่น
ตำแหน่ง:
พนักงานประจำตามสัญญา
หน่วยงาน:
งานเลขานุการ
วันที่:
01/12/2563 14:28:12
บันทึกการดำเนินการ:
ตรวจเช็คแล้วปัญหาเกิดจากความร้อน ทำการเปลี่ยนสารนำความร้อนให้กับcpu ทดสอบแล้วใช้งานได้ปกติ
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
นายไพศาล เรืองนภาเพ็ญ
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 04/12/2563 10:26:53
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ idt@psru.ac.th