- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
เครื่อง print สี ที่สั่งผ่านระบบ lan ใช้งานไม่ได้ ครับ
ประเภทงาน:
งานธุรการ
รายละเอียด:
เครื่อง print สี ที่สั่งผ่านระบบ lan ใช้งานไม่ได้ ครับ แจ้งไว้ตั้งแต่ 27 แล้ว ครับ วันนี้ ยังไม่ได้ดำเนินการแก้ไขเลยครับ
สถานที่:
กองมาตรฐานวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
8730
ผู้แจ้ง:
นายลูกขวัญ อินทร์คล้าย
ตำแหน่ง:
พนักงานประจำตามสัญญา
หน่วยงาน:
กองบริการการศึกษา
วันที่:
01/12/2563 13:52:11
บันทึกการดำเนินการ:
เลข IP เปลี่ยน แก้ไขใหม่ ใช้งานได้ปกติ
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
นยไพศาล เรืองนภาเพ็ญ
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 02/12/2563 13:49:38
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ idt@psru.ac.th