- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
เครื่องปริ้นกลางงานเลขานุการไม่รับคำสั่ง
ประเภทงาน:
งานธุรการ
รายละเอียด:
เครื่องปริ้นกลางงานเลขา ไม่สามารถพิมพ์ สั่งพิมพ์ แล้วขึ้นเตือนว่า Error
สถานที่:
งานเลขานุการผู้บริหาร ทีปวิชญ์ ชั้น 3
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
0941616914
ผู้แจ้ง:
นายทนงศักดิ์ แสงสว่างวัฒนะ
ตำแหน่ง:
พนักงานราชการ
หน่วยงาน:
สำนักงานอธิการบดี
วันที่:
30/11/2563 13:55:55
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
นายไพศาล เรืองนภาเพ็ญ
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 18/12/2563 12:02:48
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ idt@psru.ac.th