- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
้ย้ายสายโทรศัพท์และติดตั้งสายแลน
ประเภทงาน:
ระบบโทรศัพท์ VOIP
รายละเอียด:
สายโทรศัพท์สั้นไม่สามารถวางไว้บนโต๊ะทำงานได้ และขอความอนุเคราะห์ติดตั้งสายแลน
สถานที่:
งานเลขานุการ ชั้น 3 ห้องผู้ช่วยปฏิพันธ์
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
0885358652
ผู้แจ้ง:
นางสาวพิมพ์พิสุทธิ์ แหจินดา
ตำแหน่ง:
พนักงานประจำตามสัญญา
หน่วยงาน:
งานเลขานุการ
วันที่:
23/11/2563 11:16:30
บันทึกการดำเนินการ:
ติดตั้งสายแลน
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
นายชนิศวรา ชูสนิท
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 24/11/2563 15:01:37
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ idt@psru.ac.th