- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
เครื่องประมวลผลช้ามาก
ประเภทงาน:
เครื่องคอมพิวเตอร์
รายละเอียด:
ใช้งานระบบ internet ไม่ได้
สถานที่:
ห้องกีฬา เบอร์ 2
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
9604
ผู้แจ้ง:
นางสาวอารีย์ วงเขียว
ตำแหน่ง:
พนักงานมหาวิทยาลัย
หน่วยงาน:
กองพัฒนานักศึกษา
วันที่:
27/08/2552 15:18:27
บันทึกการดำเนินการ:
เนื่องจากระบบ internet ไม่เสถียรทำให้ internet ช้า ดำเนินการแจ้ง admin แล้ว
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
นายปณิธาร บัวเผื่อน
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 27/08/2552 15:37:53
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ itc@psru.ac.th