- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
Microsoft Excel ใช้ไม่ได้
ประเภทงาน:
เครื่องคอมพิวเตอร์
รายละเอียด:
เปิดใช้โปรแกรมMicrosoft Excel 2003 ไม่ได้ค่ะ เครื่องให้ติดตั้งโปรแกรมนี้ เป็นหลังจากที่ทางศูนย์คอมมาลงโปรแกรมแสกนไวรัสให้ค่ะ รบกวนช่วยเช็คให้ด้วยเพราะต้องใช้งานโปรแกรมนี้ค่ะ
สถานที่:
ห้องผอ. กองกลาง ชั้น 1 อาคารทีปวิชญ์
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
055-267089
ผู้แจ้ง:
น.ส.สรัญญา วิชัย
ตำแหน่ง:
พนักงานชั่วคราว
หน่วยงาน:
สำนักงานอธิการบดี
วันที่:
27/08/2552 09:33:07
บันทึกการดำเนินการ:
ไฟล์โปรแกรมถูกลบ ลง MS 2003 ใหม่
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
นายปณิธาร บัวเผื่อน
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 27/08/2552 11:13:48
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ itc@psru.ac.th