- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
เน็ตช้ามากค่ะ
ประเภทงาน:
ระบบเครือข่าย
รายละเอียด:
เน็ตที่อาคารเวียงแก้วช้ามากๆ
สถานที่:
อาคารเวียงแก้ว
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
055-216390
ผู้แจ้ง:
น.ส.จันทิมา จำปาเป็น
ตำแหน่ง:
พนักงานชั่วคราว
หน่วยงาน:
ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพเวียงแก้ว
วันที่:
26/08/2552 08:55:33
บันทึกการดำเนินการ:
เป็นปัญหาจากสายที่เริ่มหมดอายุ ประสาน tot ให้มาเดินสาย optic แล้ว
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
สุชิน เขียวเนตร
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 03/02/2553 10:02:16
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ itc@psru.ac.th