- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
สแกนไวรัสหมดอายุ
ประเภทงาน:
เครื่องคอมพิวเตอร์
รายละเอียด:
เครื่องคอมพิวเตอร์ที่กองกลาง ห้องพี่สุรินทร์ ตัวสแกนไวรัสหมดอายุค่ะ รบกวนช่วยติดตั้งให้ด้วย
สถานที่:
กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ชั้น 1 อาคารทีปวิชญ์
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
055-267089
ผู้แจ้ง:
น.ส.สรัญญา วิชัย
ตำแหน่ง:
พนักงานชั่วคราว
หน่วยงาน:
สำนักงานอธิการบดี
วันที่:
25/08/2552 08:26:48
บันทึกการดำเนินการ:
เปลี่ยนสแกนไวรัสตัวใหม่
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
นายปณิธาร บัวเผื่อน
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 25/08/2552 10:06:46
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ itc@psru.ac.th